Image
سیم‌کارت‌ها
سیم‌پک‌ها
شمارهسطح ویژهوضعیتقیمت (تومان)شرایط فروشتماس با فروشنده
0912 13 13 000
در حد صفر 3,500,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 101 0009
در حد صفر 2,500,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 111 63 55
در حد صفر 1,915,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 1666665
در حد صفر 1,830,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 130 02 02
در حد صفر 1,250,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 12 12 800
در حد صفر 1,200,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 100 94 93
در حد صفر 965,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 122 41 41
در حد صفر 950,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 119 74 74
در حد صفر 920,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 100 78 70
در حد صفر 895,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 105 4004
کارکرده 800,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 101 20 60
در حد صفر 765,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 110 50 55
کارکرده 750,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 10 10 916
در حد صفر 735,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 1007 250
در حد صفر 650,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 100 25 91
در حد صفر 587,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 143 3003
در حد صفر 550,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 102 6800
در حد صفر 550,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 2000 983
در حد صفر 520,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 118 17 12
در حد صفر 495,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 115 50 90
در حد صفر 495,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 113 13 61
کارکرده 490,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 1100 546
صفر به‌نام 490,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 11 22 6 44
در حد صفر 475,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 140 4007
در حد صفر 470,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 10 66 333
در حد صفر 450,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 103 6660
در حد صفر 450,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 119 8300
کارکرده 435,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 123 23 82
در حد صفر 430,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 113 2442
در حد صفر 430,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 109 22 55
در حد صفر 420,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 12 12 052
در حد صفر 416,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 119 10 18
کارکرده 415,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 112 15 41
کارکرده 400,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 10 20 243
کارکرده 400,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 118 18 57
کارکرده 395,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 117 60 20
کارکرده 390,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 1500 933
کارکرده 385,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 116 9998
کارکرده 385,000,000 نقد و اقساطتماس
0912 1234 827
کارکرده 380,000,000 نقد و اقساطتماس